อบรมสร้าง Content สินค้าจากพื้นที่ราบสูง เพื่อการขายออนไลน์

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 5 เม.ย. 2565, 17:14 น.| 147| Academic,Research|

     

                เมื่อวันที่ 28 และวันที่ 29 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่น และการสร้าง Content สินค้าเพื่อการขายออนไลน์ โดยมี คุณสุธัตตา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ การถ่ายภาพสินค้า และการฝึกใช้โปรแกรมตกแต่งภาพผ่านอุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น มือถือ และคอมพิวเตอร์ โดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  

 

 

 

              ซึ่งในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “ของดีบ้านฉัน : อัตลักษณ์ / แวดล้อม คือตัวตน /สิ่งบ่งชี้พื้นถิ่น” และ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่น” และ “การออกแบบตราสินค้า” โดย ดร.ศุลีพร คำชมภู ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย พร้อมทีมงาน  และในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นการอบรมแบบปฏิบัติ ในหัวข้อ “การถ่ายภาพสินค้า ณ ห้องสตูดิโอ CITCOMS” และ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อตกแต่งรูปภาพผ่านอุปกรณ์มือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์” โดย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล, ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล และอาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่ฟู อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  โดยมีชาวบ้านจากพื้นที่ราบสูงในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในช่องทางออนไลน์ให้เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านพื้นที่ราบสูงต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ