เข้าร่วมแข่งขัน HACKaTHAILAND

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 11 เม.ย. 2565, 15:10 น.| 134

                เมื่อวันที่ 4 - 10 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ นำนิสิตทีม CORE TET ประกอบด้วย นางสาววรินทร์ธาร จันทร์จรินทร์, นายเกียรติสุรักษ์ วงศ์ชัย, นางสาวปาริฉัตร เกตุนิ่ม และ นางสาววิภาดา อ่องคำ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขัน HACKaTHAILAND “168 ชั่วโมง สู่นวัตกรรมพลิกโฉมประเทศ!” ณ True Digital Park กรุงเทพมหานคร

                ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (depa) เป็นกิจกรรมการแข่งขัน เพื่อระดมสมองและความคิดใหม่ ๆ และค้นหาสุดยอดผู้แข่งขัน Hackathon จากทั่วประเทศ ที่จะมาร่วมไขโจทย์แก้ปัญหาระดับชาติ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 3 กลุ่มหลักของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism) และอุตสาหกรรมการขนส่ง (Logistics) รูปแบบการแข่งขันจะเป็นการแข่งขัน Hackathon ในระยะเวลา 168 ชั่วโมง โดยผู้แข่งขันจำนวนมากกว่า 100 ทีม (ทีมละ 3-5 คน) และภายในช่วงการแข่งขันจะมีการให้โจทย์และให้ผู้เข้าแข่งขันร่วมคิดและนำเสนอแนวคิดต่อกรรมการ เพื่อค้นหาสุดยอด 10 ทีมสุดท้าย ที่จะมาร่วมไขโจทย์ระดับประเทศร่วมกับหน่วยงานจริงต่อไป โดยจะมีการติดตามการทำงานและผลงานของ 10 ทีมผู้ชนะอย่างต่อเนื่องในช่วง 1 เดือนหลังการแข่งขัน

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) :ข่าว

นายธวัชชัย แสนแก้ว (ครู) : ภาพ