ตัวแทนแข่งขัน Startup Thailand League 2022 ระดับภูมิภาค

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 20 เม.ย. 2565, 10:33 น.| 130| Academic,Research|

               นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม Pitching รอบคัดเลือกทีมนิสิตตัวแทนในระดับมหาวิทยาลัยพะเยา สู่การแข่งขัน Startup Thailand League ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการ Startup Thailand League จัดขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยพะเยา ณ พื้นที่เรียนรู้ด้านการออกแบบพัฒนานวัตกรรมและสร้างผู้ประกอบการ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว และผศ.ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ  โดยผลการตัดสินทีมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การแข่งขัน Startup Thailand League ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)  จำนวนทั้งหมด 5 ทีม

               ซึ่งนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฯ ได้แก่

ทีม Habit Tracker

สมาชิกในทีม : นายนันทิพัฒน์ สังวร นายไกรวิชญ์ เฃินพะช่อ และนายจุลพัฒน์จินดาหลวง นิสิตชั้นปีที่ 2

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา  ระวังยศ

ทีม Follow your dreams(FLYD)

สมาชิกในทีม : นางสาวขวัญนภา ไทยจันทึก นางสาวจิราพรรณ สิทธิกัน นายพุฒิสรรค์ โต๊ะสงวนพันธ์ และนายนวพรรษ พงษ์เขียว

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา  ระวังยศ

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี: ภาพ