แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 25 เม.ย. 2565, 17:06 น.| 127

             เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการบัณฑิตสัมพันธ์ และมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2565 ทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่

  1. ดร.กลางวารี ไชยวุฒิ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 46
  2. นายพงษ์ศักดิ์ จินดาศรี ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ รหัส 48
  3. นายวุฒิพงษ์ คำพันธุ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัส 51
  4. นายนเรศ เรือนบัว ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รหัส 57
  5. นายอนุพันธ์ แก้วกาศ ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย รหัส 58
  6. นายธนาธร ตันวินิจ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รหัส 58
  7. นางสาวพรนิภา จันทวงค์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 58

          จากนั้นนายวรินทร ซอกหอม ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต และกล่าวถึงประวัติพอสังเขปของศิษย์เก่าดีเด่น และฝ่ายฝึกซ้อม ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จากนั้นเริ่มฝึกซ้อมตามขั้นตอนฯ หลังจากฝึกซ้อมเสร็จสิ้นฝ่ายตรวจเครื่องแต่งกาย ชี้แจงการแต่งกายของบัณฑิตที่ถูกต้องตามระเบียบ และฝ่ายนำแถว นำบัณฑิตและมหาบัณฑิตเดินแถวไปฝึกซ้อมขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมพญางำเมือง

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ