ก้าวแรกสู่นวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 6 พ.ค. 2565, 14:48 น.| 66| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางคนา ระวังยศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมองเห็นของหุ่นยนต์” ในรูปแบบออนไลน์ โครงการการเรียนรู้ก้าวแรกสู่นวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ และบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์กับนวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โดยมีคณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2564 (FF64) ชุดโครงการ:หุ่นยนต์ช่วยสอนสำหรับภาคปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสอาด สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ ร่วมทำวิจัยในครั้งนี้ด้วยในหัวข้อ:การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนจากการรู้จำใบหน้าด้วยหลักการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้หุ่นยนต์  

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ