MOU พัฒนาการจัดการเรียนรู้ GIS กับ ม.ทักษิณ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 6 พ.ค. 2565, 16:13 น.| 131

             เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และอาจารย์ชัชพงศ์ ภาชนะพรรณ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์ ประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามเป็นพยานในครั้งนี้

          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ การบริการวิชาการแก่สังคมในด้านวิทยาศาสตร์เชิงพื้นที่ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ด้วยการร่วมมือกันคิดและพัฒนาผลการเรียนรู้ของรายวิชาเอกบังคับและรายวิชาเอกเลือก ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร และใช้เป็นเครื่องมือหลักในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา, พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ด้วยการกำหนดประเด็นวิจัยที่เป็นปัญหาหลักของพื้นที่รับผิดชอบของสถาบันร่วมกัน ผลักดันให้ได้รับการจัดสรรงบวิจัยจากองค์กรส่งเสริมการวิจัย และจัดให้มีเวทีประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนองานวิจัยอย่างมีมาตรฐานสากล, พัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมในด้านวิทยาศาสตร์เชิงพื้นที่ ภูมิสารสนเทศ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพผ่านการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนวิทยากร และการศึกษาดูงานที่มีการสาธิตและบรรยายพิเศษ และการแลกเปลี่ยนสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายวรินทร ซอกหอม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) : ภาพ