พัฒนาการสอนเพื่อสร้างเสริมหลักสูตร

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 17 พ.ค. 2565, 17:46 น.| 102| Academic,Research|

                 เมื่อวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  จัดกิจกรรมพัฒนาการสอนเพื่อสร้างเสริมหลักสูตร ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561  ในรูปแบบสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาคณะฯ ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับวิทยากรในครั้งนี้ โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการสอนสร้างเสริมหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกและเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ในการบรรยาย ในหัวข้อ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีปัจจุบัน โดย คุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ที่ปรึกษาคณบดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อการจัดทำหลักสูตรแนวใหม่และหลักสูตรความร่วมมือกับสถานประกอบการ นำทีมโดย ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้แทนจากสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และในหัวข้อ การวางแผนการดำเนินงานและการพัฒนาหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาคณะฯ โดย คุณณัฐกรณ์ แดงสกุล

 

 

 

 

 

นางสาวนภัสวรรณ คำอิสสระ (เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป) : ข่าว

นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ (ครู) : ภาพ