กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 18 พ.ค. 2565, 17:23 น.| 89| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่ รหัส 65 จากนั้น ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวถึง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะ ICT ในรูปแบบ Onsite 100%  และอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวถึง สวัสดิการและการดูแลนิสิตใหม่ ในยุค New normal  

               นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และนิสิตใหม่ได้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะซักถามเกี่ยวกับเรื่องการได้รับวัคซีนก่อนจะเข้ามาเรียนแบบ Onsite, การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.), การโอนย้ายสิทธิ์การรักษาพยาบาล รวมไปถึงรายละเอียดภาพรวมต่าง ๆ ของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยทางผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามให้กระจ่างและเข้าใจตรงกัน

  

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายวรินทร ซอกหอม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) : ภาพ