อบรม "Deep Learning for Image Classification"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 20 พ.ค. 2565, 17:09 น.| 149

               เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรม หัวข้อ “Deep Learning for Image Classification” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานิสิตฯ ในรูปแบบ MS Teams Online โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีคณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมอบรมฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนแนวคิดด้าน Deep Learning อีกด้วย

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : ภาพ