พัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF)

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 23 พ.ค. 2565, 17:30 น.| 122| Academic,Research|

                เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-Professional Standard Framework : UP-PSF)” ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และการประเมินผล ประจำปี 2565 ซึ่งจัดในรูปแบบ Online และ Onsite เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการเข้าใจแนวทางในการขอรับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ และทำให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพเป็นต้นแบบด้านการสอน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

                โดยมีดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป้นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งในกิจกรรมได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “แนะนำแนวทางในการขอรับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-Professional Standard Framework : UP-PSF)” จากนั้นจะเป็นกิจกรรม Workshop “แนะนำมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ องค์ประกอบด้านความรู้, องค์ประกอบด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และองค์ประกอบด้านคุณค่าของอาจารย์” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

  

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ