ตัวแทน Startup Thailand League Pitching 2022 (ภาคเหนือ)

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 28 พ.ค. 2565, 12:39 น.| 135

                 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Startup Thailand League Pitching 2022 (ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2022 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STep) ดำเนินโครงการโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เพื่อพัฒนาเยาวชนในมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปเป็นสตาร์ทอัพ ให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะนำประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 48 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย  โดยมีนิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

ทีม  O2S

1. นายจักรภัทร มินทะนา             นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4

2. นายณฐพัชร์ พรหมภาสิต         นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4

3. นางสาวญาสุมินทร์ คำอ้อย      นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4

4. นายคเชนทร์ กุลวงศ์               นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4

ทีม  Follow your dreams(FLYD)

1. นางสาวขวัญนภา ไทยจันทึก    นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3

2. นางสาวจิราพรรณ สิทธิกัน        นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3

3. นายชลชาติ ด้วงโต                  นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3

ทีม Frank Confident

1. นายนันทิพัฒน์  สังวรณ์            นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3

2. นายจุลพัฒน์  จินดาหลวง         นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3

3. นายไกรวิชญ์ เงินพะช่อ            นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3

4. นายปรินทร สวัสดิ์ธีรกุล            นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3

                 หลังจากคัดเลือกทั้ง 4 ภูมิภาค ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ  ทางคณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผลงานจำนวน 100 ทีม  เพื่อรับทุนสนับสนุนการสร้างต้นแบบและนำเสนอระดับประเทศต่อไป ในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ต่อไป