ออกแบบของฝาก ของที่ระลึก

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 31 พ.ค. 2565, 17:20 น.| 210| Academic,Research|

                  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการออกแบบของฝาก ของที่ระลึก โดยใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ด้วยแนวความคิด Local Identity for Souvenir Product ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  และความร่วมมือในการให้ความรู้จากเพจ Phayao Local Designer โดยมี ดร.ศุลีพร คำชมภู ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม จากนั้นนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กล่าวให้การต้อนรับและเปิดกิจกรรมฯ เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกที่สะท้อนอัตลักษณ์จังหวัดพะเยา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยาและบุคคลทั่วไป โดยการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยและใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด มาสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และบริการ รวมทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น และถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกโดยใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมให้จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

           โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา ที่สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน ภายในกิจกรรมมีการบรรยายและการปฏิบัติการในหัวข้อ “ความสำคัญของอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดย คุณวิโรจน์ จันมี นักออกแบบและสื่อสารองค์กร จากอุทยานวิทยาศาสตร์เกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาให้ความรู้เกี่ยวการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมนำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของจังหวัดพะเยา อีกทั้งยังมีกิจกรรม Pitching เพื่อเฟ้นหา 5 ผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกต่อไป

 

 

 

  

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ