ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 65 (ฟ้ามุ่ยช่อที่ 12)

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 2 มิ.ย. 2565, 18:19 น.| 101| Academic,Research|

                เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง UB 002 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 65 “ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 12” นิสิตคณะ ICT รุ่นที่ 22 โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนคณบดีกล่าวให้การต้อนรับนิสิตใหม่และเปิดกิจกรรมฯจากนั้น ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวถึงภาพรวมการเรียนการสอนของคณะฯ ในช่วงการเปิดเรียน Onsite 100 % และอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายหน่วยคุณภาพนิสิตกล่าวถึง การอยู่และเรียน อย่างมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตใหม่ ได้ปรับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาจริง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตแก่นิสิต นำไปสู่การปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลัยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตใหม่กับอาจารย์และระหว่างเพื่อน

          จากนั้นได้แบ่งนิสิตออกเป็นแต่ละสาขาวิชา เพื่อพบปะพูดคุยกับคณาจารย์ และทำความรู้จักอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละสาขาวิชา พร้อมทั้งสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 กับรุ่นพี่ในสาขาวิชาอีกด้วย

          นอกจากนี้ในช่วงเช้าของกิจกรรม เป็นกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับและพูดถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัย ผ่านการถ่ายทอดสดให้นิสิตแต่ละคณะได้รับชมภาพบรรยากาศและรับฟังไปพร้อม ๆ กัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สโมสรนิสิตคณะ ICT : ภาพ