กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ สาขา CPE

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 7 มิ.ย. 2565, 18:33 น.| 65| Academic,Research|

                 เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัด กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมในการจัดทำ AUN-QA การพัฒนาหลักสูตร สร้างเครือข่ายในการทำวิจัย และการจัดการหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

                โดยมีดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ผู้ประกอบการ บริษัท ทเวนตี้ สกู๊ป ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด, บริษัท วันดีโซลูชั่น จำกัด, บริษัท บิ๊ก ดาต้า เอเจนซี่ จำกัด, บริษัท ไอเกียกีค จำกัด, บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด, บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท ซีมเลส โซลูชั่น จำกัด และ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม

  

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายธวัชชัย แสนแก้ว (ครู) : ภาพ