ทำบุญตักบาตรอุปกรณ์การเรียน

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 9 มิ.ย. 2565, 15:56 น.| 64| Academic,Research|

              เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอุปกรณ์การเรียนส่งต่อให้น้อง ๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของคณะฯ ได้มีโอกาสทำบุญ ถวายทาน และร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม

              โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะฯ ถวายสังฆทานและปัจจัยแด่พระสงฆ์ จากนั้นพระครูปลัดสมบูรณ์ ปุณณสิริ (พระครูบาหลวงบุญจัย) เจ้าอาวาสวัดแม่กาหม้อแกงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กา พร้อมพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคลากรภายในคณะฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยภายในกิจกรรมปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ D-M-H-T-T-A คือ เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งคัด

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ