คว้า 3 รางวัลผลงานตีพิมพ์ UoE ประจำปี 2564

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 13 มิ.ย. 2565, 16:10 น.| 30| Academic,Research|

              คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับ 3 คณาจารย์ ที่ได้รับรางวัลผลงานตีพิมพ์ ประจำปี 2564 โครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence; UoE) จำนวน 3 รางวัลในกิจกรรมการรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ(Unit of Excellence; UoE) ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม Kantary Hills จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

              1. รางวัลชนะเลิศโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence; UoE) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ระดับ Division 1 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 21 ผลงาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช

              2. รางวัลชนะเลิศโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence; UoE) ด้านการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ ระดับ Division 2 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว

              3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence; UoE) ด้านสารสนเทศเชิงประยุกต์เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ระดับ Premier League ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 15 ผลงาน ได้แก่ ดร.ปรัชญา นวนแก้ว

 

 

  

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

กองบริหารงานวิจัย : ภาพ