แนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA Version 4.0

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 17 มิ.ย. 2565, 15:55 น.| 38| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “แนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0” โดยมี ดร.รัตนาวดี พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ จากนั้น อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของคณะ ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางและกระบวนการการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

          โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรฯ ภายในกิจกรรมมีประธานหลักสูตร และคณาจารย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ