SE พัฒนาการสอนเพื่อสร้างเสริมหลักสูตร

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 มิ.ย. 2565, 10:22 น.| 128

                  เมื่อวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  จัดกิจกรรมพัฒนาการสอนเพื่อสร้างเสริมหลักสูตร ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาการสอน เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวต้อนรับวิทยากรในครั้งนี้

                  โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการสอนสร้างเสริมหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และเพื่อจัดทำแผนงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการบรรยาย ในหัวข้อ “การปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในแนวทางการบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล” กับ “การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการปรับตัวสำหรับหลักสูตร ทางด้านเทคโนโลยี” และ “การเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน”  นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวนภัสวรรณ คำอิสสระ : ภาพ