ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 23 มิ.ย. 2565, 18:03 น.| 136

         เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่อำเภอปง และอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าของพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง ณ กลุ่มแปรรูปผ้าปักชาวเขาบ้านประชาภักดี ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ และกลุ่มแปรรูปผ้าปักชาวเขาบ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง  นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล, ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ, อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร และอาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่ฟู อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เพื่อเป้าหมายโครงการ  1 นวัตกรรม 1 ชุมชนของคณะ

          หลังจากทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่น และการสร้าง Content สินค้าเพื่อการขายออนไลน์ไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งจากการลงพื้นที่และได้พูดคุยกับชาวบ้านจากพื้นที่ราบสูงในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการในการหาช่องทางการตลาด เพื่อกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ราบสูงให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้และสานต่ออัตลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ