การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือด้วย Flutter เบื้องต้น

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 25 มิ.ย. 2565, 14:17 น.| 60| Academic,Research|

               เมื่อระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง ICT 1219 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หัวข้อ "การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือด้วย Flutter เบื้องต้น" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี อาจารย์สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีนิสิตสาขาฯ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรม และร่วมทำ Workshop เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้พร้อมสู่ตลาดอุตสาหกรรม

          สำหรับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เป็นโครงการที่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ