รายงานผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 25 มิ.ย. 2565, 15:05 น.| 78| Academic,Research|

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวิษ แสนโภชน์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ อาจารย์ณัฐพล หาญสมุทร อาจารย์ประจำสาขาฯ ร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ ประเภท Degree ณ ห้องประชุม Active Learning อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

          โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา นายดนุช ตันเทอดทิตย์ ประธานอนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4,0 และรับฟังการรายงานผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ ของมหาวิทยาลัย ประเภท Non-Degree และประเภท Degreeทางด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับฯ

          สำหรับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เป็นโครงการที่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

งานประชาสัมพันธ์ : ภาพ