พื้นฐานการเขียนเว็บ full stack develop

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 25 มิ.ย. 2565, 16:24 น.| 67| Academic,Research|

             เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมให้กับนิสิตในสาขาฯ ชั้นปีที่  หัวข้อ “พื้นฐานการเขียนเว็บ full stack develop”  โดยมีคุณบุญนาท สุวรรณศรี บริษัท พี พี ลัคกี้ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะนิสิตให้ตรงกับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมดิจิทัล และนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ