ร่วมเสวนารำลึกถึงคุณูปการของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ชาตกาล 105 ปี

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 12 ก.ค. 2565, 12:06 น.| 50| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องกว๊านพะเยา หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา อาจารย์จิราวัฒน์ สุขแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลดีดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดโบราณวัตถุ ของพระอุบาลี” ในงานนิทรรศการ ชาตกาล 105 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) และ กิจกรรมสานเสวนาเพื่อร่วมรำลึกถึงคุณูปการของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ พระครูโสภณปริยัติสุธี,รองศาสตราจารย์ ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, พระมหาจุมพล สีหพโล ผู้อำนวยการหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ, ศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญคณิต อาวรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ นางสาวพิสมัย ระพีพัฒน์ชัย หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีพระสงฆ์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา และรับชมนิทรรศการ ชาตกาล 105 ปี  

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ : ภาพ