MOU ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 18 ก.ค. 2565, 14:48 น.| 52| Academic,Research|

                 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวให้การต้อนรับนายอัฐ  สมยศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่แจ่ม, นายนิวัตน์  นะที เกษตรอำเภอแม่แจ่ม พร้อมคณะฯ จากนั้นดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ รายงานวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลตำบลแม่แจ่ม และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการสำรวจ และนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

                 ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แจ่ม นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการบริหารงานสาธารณะด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงและนำเสนอข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ข้อมูลด้านผังเมือง ชุนชน และนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการวางแผนวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์นโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม อีกทั้งเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

  

 

 

 

 

 

           

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ