IT English Camp

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 19 ก.ค. 2565, 16:54 น.| 109| Academic,Research|

      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรม “ค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษและการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงานด้าน IT”  หรือ IT English Camp ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้ที่คาดหวัง ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเน้นสอนเทคนิคการพิชิตการสอบในระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านเทคนิคการสอบ TOEIC ด้านความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษ และด้านการเสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับชาวต่างชาติ ให้ได้มีความคุ้นเคยและกล้าแสดงออก เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้หลังจบการศึกษา ซึ่งมีนิสิตในสาขาฯ ชั้นปีที่ 1 – 4  เข้าร่วมกิจกรรม

          โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการเป็นประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.สุขชาตรี ประสมสุข และวิทยากรรับเชิญจากทั้งภายใน และภายนอก ทั้ง อาจารย์ณัฏฐิรา คำขาด, อาจารย์ธรณ์ธนนันท์ ไชยวงค์ษา, ดร.ภูวิศรณ์ ภูมิสรณคมณ์ และ Mr.Alain Louis Gerard

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สาขา IT : ภาพ