ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 ก.ค. 2565, 17:02 น.| 366

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีประกาศ เกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ Green For Life ON EARTH โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Online ด้วย Application ZOOM โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

          สำหรับกิจกรรมมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ ในครั้งนี้มีหน่วยงานและสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 319 แห่ง โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก หรือ G สีเงิน

          มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาระบบการจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล มีเป้าประสงค์ให้มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยั่งยืน UI Green ติดอันดับ 1-150 ของโลก ตามเกณฑ์การจัดอันดับได้รับการกำหนดขึ้น มหาวิทยาลัยพะเยามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย “สีเขียว” โดยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) เพื่อให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้มีการตระหนักรู้และมีการบริหารจัดการทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมไปถึงการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ