การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือด้วย Flutter เบื้องต้น สัปดาห์ที่ 2

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 25 ก.ค. 2565, 15:40 น.| 45| Academic,Research|

                 เมื่อระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง ICT 1219 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หัวข้อ "การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือด้วย Flutter เบื้องต้น" สัปดาห์ที่ 2 โดยอบรมต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการอบรมฯ เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอน และอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี อาจารย์สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีนิสิตสาขาฯ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรม และร่วมทำ Workshop เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้พร้อมสู่ตลาดอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ