ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏเชียงราย

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 25 ก.ค. 2565, 16:38 น.| 125| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากโปรแกรมวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านหลักสูตร และการเรียนการสอนต่าง ๆ ภายในคณะฯ โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวให้การต้อนรับ และนำเสนอภาพรวมของคณะฯ และ ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนและภาพรวมของสาขาวิชาฯ

          หลังจากได้รับทราบภาพรวมของคณะฯ เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งด้านการวิจัย การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรที่เปิดสอน รวมไปถึง ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นต้น จากนั้นได้พาชมบรรยากาศห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งบรรยากาศโดยรอบคณะฯ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ