กิจกรรมอบรม การพัฒนาทักษะ Soft Skill สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 4

ข่าวโดย warapongk.kl| วันเวลาที่โพส 25 ก.ค. 2565, 16:58 น.| 57| Academic,Research|

เมื่อวันที่ 11 , 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00-17.00 น. 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรม การพัฒนาทักษะ Soft Skill สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดังนี้

1. วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 - 17.00 น. จัดอบรมหัวข้อ "ความรับผิดชอบในงาน" โดย นางสาวทิพยา รัศมีจันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนผู้บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและองค์กร จากธนาคารกรุงไทย จำกัด

2. วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 - 17.00 น. จัดอบรมหัวข้อ  "การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน" โดยนางสาวโสรัจ เรืองมณี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารงาน หน่วยงาน ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคคลากร