Chiang Mai Design Week 2022 Local 'rise'ation

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 26 ก.ค. 2565, 19:01 น.| 51| Academic,Research|

               โครงการ Phayao Local Designer คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ดร.ศุลีพร คำชมภู ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เป็นหัวหน้าโครงการฯ ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดแสดง (Showcase) :  นิทรรศการจัดแสดงผลงานออกแบบ หัตถกรรมและศิลปะ ในหัวข้อ Lifestyle ในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2022 Local 'rise'ation ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเศรษฐกิจท้องถิ่นภาคเหนือ มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันผ่านการเปิดพื้นที่ให้นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ เครือข่ายชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอ แลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์ ผ่านการจัดแสดงผลงานการจัดกิจกรรมอาทิ เวิร์กช็อป เสวนา ทัวร์ รวมทั้งการเปิดตลาดเพื่อให้ผู้ที่ทำงานในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ทดลองขายสินค้าและพบปะกับผู้บริโภคโดยตรง และเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมของเมือง ผ่านโปรเจ็กทดลองที่พัฒนาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตท้องถิ่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2565

  

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

โครงการ Phayao Local Designer : ภาพ