อบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 26 ก.ค. 2565, 19:16 น.| 50| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Smart Training room ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุน หัวข้อ “การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย” เพื่อให้พนักงานสายสนับสนุนมีโอกาสได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานและศักยภาพของตนเอง เพิ่มพูนองค์ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานและด้านการวิจัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

               โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ จากนั้นเป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย” และการทำ Workshop โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (RUSID) เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ