อบรม Mobile Application

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 1 ส.ค. 2565, 13:40 น.| 13| Academic,Research|

           เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง ICT 1104 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ Mobile Application” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนา Mobile Application และผลักดันให้ส่งผลงานเข้าแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ให้กับนิสิตภายในสาขาวิชาฯ

          โดยมีอาจารย์เกียรติกุล สุขสมสถาน, อาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี และอาจารย์ธรรมรัตน์ ธรรมมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ