หารือในการจัดการศึกษาแบบ EEC Model Type A

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 2 ส.ค. 2565, 12:15 น.| 8| Academic,Research|

                    เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมหารือความร่วมมือระหว่างสมาคมคณบดีเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT) ในรูปแบบออนไลน์

                    โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยี โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธานในที่ประชุมฯ เพื่อหารือในการจัดการศึกษาแบบ EEC Model Type A ในลักษณะ Work Integrated Learning และ EEC Model Type B Module Short Courses ร่วมกันในการผลิตบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม s-curve และ new s-curve

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ