พิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อนิสิต

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 3 ส.ค. 2565, 11:50 น.| 20| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง ICT 1107 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อนิสิตของคณะฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาของนิสิต และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบัติหรือความเดือดร้อน ซึ่งนิสิตที่ได้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติทางด้านความประพฤติเรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือครอบครัวประสบปัญหาการเงิน

               ภายในพิธีมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดพิธีและให้โอวาทแก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา โดยมีนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 54 คน

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ