กิจกรรมอบรมการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

ข่าวโดย warapongk.kl| วันเวลาที่โพส 3 ส.ค. 2565, 13:07 น.| 14| Academic,Research|

ในวันที่ 31  กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ  ในวันอาทิตย์ ที่ 31 ก.ค. 65  ในการพัฒนาทักษะ Soft Skill สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 4  ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft skill โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนอย่างสมดุล โดยวิทยากร นายธิตินนท์ มณีธรรม และ นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก