วิทยากรให้ความรู้สำนักงานประกันสังคม

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 22 ส.ค. 2565, 10:49 น.| 73| Academic,Research|

             เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง ICT 1107 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเชิญจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาให้เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์โลกยุคดิจิทัลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” ในโครงการการจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม (Knowledge Management :KM)ให้กับบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา เพื่อให้บุคลากรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาดำเนินการคิดกระบวนงานการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการพัฒนาตนเองมีการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

  

  

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ