วิทยากร Power BI ให้กับพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 22 ส.ค. 2565, 11:25 น.| 88| Academic,Research|

            สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรสาขาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI (Analyzing Data with Power BI) จำนวน 30 ชั่วโมง ตามโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ ระหว่างวันที่ 6 – 20 สิงหาคม 2565 (เสาร์ – อาทิตย์) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง การทดลองใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจในการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกได้ วิเคราะห์และสร้างรายงานในการใช้ประกอบการตัดสินใจในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ สร้างรายงานที่สามารถแบ่งปันข้อมูลถึงได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบกิจการ แรงงานในสถานประกอบกิจการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล นำมาสร้างสารสนเทศเกิดประสิทธิผลของงาน สู่การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในประเทศอย่างยั่งยืน

          โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ นอกจากนี้ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคณาจารย์จากสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร คือ ดร.รัตนาวดี พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และ ดร.นภา ราชตะ ประธานหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวนภัสวรรณ คำอิสระ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) : ภาพ