ICT Sports for Health

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 22 ส.ค. 2565, 14:50 น.| 101| Academic,Research|

             เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา สโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ ICT Sports For Health ประจำปีการศึกษา 2565เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของคณะ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมทักษะทางด้านการกีฬาให้แก่นิสิต อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานิสิต ให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดโครงการฯ

           โดยภายในกิจกรรมมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น เก้าอี้ดนตรี เรือบก กอล์ฟคนจน ชักเย่อ วิ่งเปี้ยว และกินวิบาก เป็นต้น ซึ่งมีการแบ่งนิสิตภายในคณะทุกชั้นปี ออกเป็น 4 บ้าน คือ บ้าน A, B, C และ D บรรยากาศภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สโมสรนิสิต ICT : ภาพ