รางวัลนำเสนอบทความยอดเยี่ยม

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 26 ส.ค. 2565, 10:50 น.| 74| Academic,Research|

           เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายภูมิพัฒน์ อุ่นบ้าน นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลนำเสนอบทความยอดเยี่ยม เรื่อง "การใช้ศักยภาพของข้อมูลดาวเทียมตรวจหาพื้นที่เพาะปลูกข้าว" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 “เทคโนโลยี นวัตกรรมสร้างสรรค์ กับการเป็นผู้ประกอบการ” ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร