ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีทัศน์โครงการพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 31 ส.ค. 2565, 17:02 น.| 72| Academic,Research|

                เมื่อวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อเก็บข้อมูลและถ่ายทำวีดิทัศน์ขั้นตอนการทำผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียน ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมสื่อคอนเทนต์เพื่อยกระดับด้านศักยภาพการขายบนแพลตฟอร์ม ระบบอีคอมเมิร์ช ของกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียน นำทีมโดย ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล, ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ, อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร และอาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่ฟู อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่ภายในคณะฯ

          ซึ่งมีการถ่ายทำขั้นตอนการเขียนเทียนลงบนผืนผ้า และการปักผ้าลายชนเผ่าที่เป็นอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ อีกทั้งถ่ายทำบรรยากาศภายในหมู่บ้าน และวิถีชีวิตของพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง เพื่อถ่ายทอดและสื่อให้เห็นถึงความสวยงามและการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ