อบรม รฟม. คณะที่ 2

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 31 ส.ค. 2565, 17:33 น.| 85| Academic,Research|

           เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่มาจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน คณะที่ 2 หลังจากที่มีบุคลากรจาก รฟม. มาอบรมเมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว 1 คณะ ซึ่งมีบุคลากรของ รฟม. เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน 

          โดยทาง รฟม. ได้เชิญคณาจารย์ภายในคณะฯ และมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ อาจารย์รัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรยายในหัวข้อ “ กรอบการพัฒนาเว็บ แอปพลิเคชันตามมาตรฐาน MVC” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ บุญชัยศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายในหัวข้อ “Plant growth and remote sensing”

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ