รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย kolanya.ta| วันเวลาที่โพส 5 ก.ย. 2565, 19:33 น.| 136| Academic,Research|

         ไม่มีคำอธิบาย

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจวนสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ นายวรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับพระเมธีวชิโรดม(ว.วชิรเมธี) และคณะผู้ติดตามจากศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ทางคณะฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการถ่ายทอดเรื่องราวและสร้างความเข้าใจได้ง่ายแก่นักท่องเที่ยวและผู้รับชม รวมถึงใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในไร่เชิญตะวัน ให้มีความแพร่หลายและจัดระบบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเข้าถึงได้ง่าย โดยการนำเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) มาใช้ในการทำสื่อมัลติมีเดีย

          ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งขึ้นโดยพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น “ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก” (International Meditation Center)

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

 

นางโกลัญญา ตายะ : ข่าว

นางสาวนภัสวรรณ คำอิสสระ : ภาพ