การสร้างโมบายแอปพลิเคชันแบบไม่เขียนโปรแกรม

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 8 ก.ย. 2565, 17:17 น.| 72| Academic,Research|

          เมื่อวันที่  8-9 กันยายน 2565  ณ ห้อง ICT 1219  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  จัดอบรม หัวข้อ “การสร้างโมบายแอปพลิเคชันแบบไม่เขียนโปรแกรมเพื่อการสำรวจข้อมูลจากภาคสนามและการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)” สำหรับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการนวัตกรรมชุมชน เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่วยเสริมสมรรถนะการทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ของหน่วยงานภาครัฐ

          โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรมฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและเปิดการอบรมฯ ซึ่งมีดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มาเป็นวิทยากรอบรม ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโมบายแอปพลิเคชัน, คลาวน์เทคโนโลยี, การออกแบบ UX/UI, การสร้างโมบายแอพลิเคชันแบบไม่เขียนโปรแกรมสำหรับการสำรวจข้อมูลจากภาคสนาม และการนำข้อมูลจากโมบายแอพลิเคชันแบบไม่เขียนโปรแกรมสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรม QGIS โดยมีบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน   

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ