การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 15 ก.ย. 2565, 11:44 น.| 54| Academic,Research|

           เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรม "การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา Software requirement และวิชา Database เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล และองค์ประกอบทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชัน โดยมี ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในการอบรมฯ

          ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวิษ แสนโภชน์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และดร.ณัฐพล หาญสมุทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ