สัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะ ICT

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 20 ก.ย. 2565, 14:06 น.| 76| Academic,Research|

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ภายใต้โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2565 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในคณะ อาทิเช่น ด้านการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพนิสิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหาร

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี กล่าวเปิดการสัมมนา และนำเสนอนโยบายการพัฒนาการดำเนินงานของคณะฯ จากนั้นเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะ โดยเริ่มจากการนำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 โดย อาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 โดยอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ซึ่งมีผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะ

          นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณพงศ์ศักดิ์ อริยะจิตไพศาล ที่ปรึกษาคณบดี กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัล และการบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรให้เท่าทันเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรภายในคณะที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ