หารือและเก็บข้อมูลพัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลข้อมูล

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 ก.ย. 2565, 17:03 น.| 33| Academic,Research|

             เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวิษ แสนโภชน์ ประธานหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ดร.ณัฐพล หาญสมุทร และอาจารย์เชาวน์ ปอแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เข้าหารือ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และเก็บข้อมูลในการดำเนินโครงการ "Super App Platform ช่วยเหลืองานคุมประพฤติ" ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม SID (Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับ คุณจินดารัตน์ เหล็มเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม, คุณจิรารัตน์ ฟองการ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา พร้อมทีมงาน และคุณสหการ เขื่อนแปด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ และพัฒนาระบบช่วยหางานที่เหมาะสมให้กับผู้ถูกคุมประพฤติกับสำนักงานจัดหางาน

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สาขา SE : ภาพ