รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 22 ก.ย. 2565, 11:27 น.| 32| Academic,Research|

              คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ได้รับรางวัลที่ 2 ได้แก่ นายภานุวัฒน์ เสาวไน และนายสงกรานต์ ทาไชย นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชื่อโครงงาน “หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ (Autonomous Moving Robot)” สถานประกอบการ: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อาจารย์นิเทศ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์

2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลที่ 3 ได้แก่ นางสาววิรัลนุช พัฒนา นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชื่อโครงงาน “งานประจำในตำแหน่ง Systems Analyst ณ บริษัท บางกอกเว็บ โซลูชั่น จำกัด” อาจารย์นิเทศ: ดร.นภา ราชตา

3. ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ได้รับรางวัลที่ 3 ได้แก่ นางสาวสริตา ศิริเมฆา, นายสันติภาพ เจนเกษตร และนายเอกภาพ มาพันธุ์ นิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ชื่อโครงงาน “สื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำบริการของมหาวิทยาลัยพะเยา สถานประกอบการ: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์นิเทศ: อาจารย์จิรวัฒน์ สุขแก้ว

  

 

         

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ