วิทยากร "พัฒนาพนักงาน ธกส. Microsoft Excel Advanced"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 20 ต.ค. 2565, 09:52 น.| 147

                  เมื่อวันที่ 17 และ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา 2 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพะเยา อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล พร้อมด้วย อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร และ อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตร”การพัฒนาพนักงานโปรแกรม  Microsoft Excel Advanced ให้กับพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดพะเยา
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากร ส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของธนาคารและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯที่ว่า “ยุทธศาสตร์ “NEXT Service” ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาและสร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชน”

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ