คว้ารางวัลผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 25 ต.ค. 2565, 11:32 น.| 172

         เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ณ UP space สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ภายในกิจกรรมการคัดเลือกทีมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีทีมผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 7 ทีม เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

          ซึ่งนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ ทีม “Confusion matrix” ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในทีมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 75,000 บาท จากผลงาน “แอปพลิเคชันจัดตารางขึ้นเวรพยาบาล”  โดยมีดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

          สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี : ภาพ