บันทึกภาพ 360 องศา ไร่เชิญตะวัน

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 28 ต.ค. 2565, 14:48 น.| 265

             เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย เพื่อบันทึกภาพมุมสูงด้วยโดรน และ บันทึกภาพแบบ 360 องศา จัดทำแผนที่และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของไร่เชิญตะวัน เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ